PLATFORMA DS. DOBROSTANU ZWIERZĄT UE

Warszawa 12.12.2022

W dniu 5-6 grudnia odbyło się 12 spotkanie Ekspertów w ramach Platformy ds. Dobrostanu Zwierząt Unii Europejskiej. Polskę reprezentował Adam Drosio ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Spotkanie miało charakter sprawozdawczy odnośnie prac poszczególnych podgrup roboczych Platformy za ostatnie pół roku.

•         Podgrupa ds. dobrostanu świń

•         Podgrupa ds. dobrostanu zwierząt w ubojni

•         Podgrupa ds. dobrostanu drobiu

•         Podgrupa ds. ochrony zwierząt podczas transportu

•         Podgrupa ds. etykietowania dotyczącego dobrostanu zwierząt

•         Podgrupa ds. dobrostanu cieląt i krów mlecznych

Koordynatorzy przedstawiali w formie prezentacji wyniki prac i dyskusji prowadzonych w poszczególnych podgrupach. Prace dotyczyły doprecyzowywania parametrów dobrostanu zwierząt dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich. Na podstawie wyników prac poszczególnych podgrup roboczych KE dokonała oceny adekwatności prawodawstwa UE dotyczącego dobrostanu zwierząt oraz ocenę skutków zmiany prawodawstwa dotyczącego dobrostanu zwierząt.

Zebrani eksperci podkreślali, że hodowcy zwierząt są otwarci na podnoszenie standardów dobrostanu zwierząt, ale w tym procesie ważne są także wyniki ekonomiczne oraz należy określić odpowiednio długi czas wdrożenia podwyższonych standardów dobrostanu zwierząt. Obowiązek wdrożenia podwyższonych standardów dobrostanu zwierząt powinien być odpowiednio długi i dotyczyć w pierwszej kolejności nowych inwestycji. Budynki inwentarskie dotychczas wykorzystywane w produkcji i spełniające minimalne standardy dobrostanu zwierząt powinny być zaadoptowane do wyższych standardów dobrostanu zwierząt przy wsparciu finansowym rekompensującym koszt inwestycji, a jeśli jest to nieuzasadnione ekonomicznie to powinny być dopuszczone warunkowo do produkcji do zakończenia okresu eksploatacji niniejszych budynków – powiedział Adam Drosio.

Dodatkowo zaprezentowane były wyniki projektu pilotażowego dotyczącego najlepszych praktyk w zakresie alternatywnych systemów produkcji jaj. Jednakże podkreślono że jest to jedynie alternatywa a nie propozycja przyjęcia tychże systemów produkcji jaj.

Hodowla zwierząt towarzyszących

Ponadto w ramach dobrowolnej inicjatywy dotyczącej zdrowia i dobrostanu zwierząt domowych (psów i kotów) w handlu w celu wsparcia prac nad wnioskami Komisji przedstawiono warunki dobrostanu zwierząt towarzyszących w hodowli. Jednym z prezentowanych warunków dobrostanu zwierząt  była chirurgia korekcyjna zwierząt towarzyszących. Po korekcyjnych zabiegach chirurgicznych u kotów i psów tak samo jak u zwierząt gospodarskich po zabiegach zootechnicznych (kastracja chirurgiczna, obcinanie ogonów, przycinanie dziobów u drobiu,  dekornizacji, usuwaniu zawiązków rogów) może występować ból przez dłuższy czas – nawet do kilku dni, który należy łagodzić w ramach dostępnych środków by poprawić komfort zwierząt. Podkreślano, że zabiegi te przeprowadzane są przez lekarzy weterynarii. W produkcji zwierzęcej zabiegi te wykonywane są przez osoby do tego uprawnione – zootechników i lekarzy weterynarii. Z reguły zabiegi te wykonywane są przy znieczuleniu miejscowym. Chyba, że samo podanie znieczulenia powoduje efekt stresu taki sam lub wyższy niż samo wykonanie zabiegu, w takich warunkach podawanie znieczulenia w zastrzyku może nie być uzasadnione. W hodowli zwierząt gospodarskich zabiegi zootechniczne wykonywane są w celu zapobiegania urazom lub padnięciem zwierząt.

Podczas spotkania EFSA przedstawiła opinie naukowe w zakresie dobrostanu zwierząt podczas transportu i dobrostanu świń w gospodarstwie.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.