INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH FEDERACJI BRANŻOWYCH ZWIĄZKÓW PRODUCENTÓW ROLNYCH

Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków nie są Państwo uprawnieni do korzystania z serwisu internetowego FBZPR. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z warunkami użytkowania serwisu internetowego FBZPR.

Informacje zamieszczane w serwisie internetowym dotyczą Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, nazywanymi dalej w tekście FBZPR.

I. PRAWO AUTORSKIE.
Treść stron internetowych FBZPR chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego FBZPR nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana w żadnym innym celu. FBZPR wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo strony internetowe FBZPR na swoich komputerach lub drukowali fragmenty tych stron wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji, chyba że FBZPR wyrazi na to pisemną zgodę. Poszczególne dokumenty na naszych stronach internetowych mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie FBZPR są zabronione. Nazwy produktów FBZPR są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w niniejszym serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Dostępu Państwa do serwisu internetowego FBZPR nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w serwisie internetowym FBZPR bez uprzedniej pisemnej zgody FBZPR lub innego właściciela takich znaków.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU.
Treści zawarte w serwisie internetowym FBZPR mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być uznawane za jakiekolwiek rekomendacje, nie można ich również traktować jako jakiejkolwiek formy doradztwa. Informacje zamieszczone w serwisie internetowym FBZPR nie stanowią oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów przez FBZPRP. Informacje zamieszczone w serwisie internetowym FBZPR mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie. Bez uprzedzenia mogą być zmienione zasady korzystania z serwisu. Przesyłając materiał do jednego z naszych serwerów, np. pocztą elektroniczną lub poprzez strony internetowe FBZPR, potwierdzają Państwo, że: materiał nie będzie zawierał żadnych treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publikacji; dołożą Państwo starań, aby przed przesłaniem materiałów zeskanować i usunąć wszelkie wirusy lub inne cechy mogące pogorszyć jakość lub uszkodzić taki materiał; są Państwo właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania nam takiego materiału, a FBZPR może opublikować materiał bezpłatnie i/lub może włączyć taki materiał lub koncepcje w nim zawarte do swoich produktów bez zobowiązań i odpowiedzialności; nie podejmą Państwo przeciwko nam żadnych działań w związku z przekazanym materiałem i zwolnią nas Państwo z odpowiedzialności, jeśli osoba trzecia podejmie przeciwko nam działania w związku z przekazanym przez Państwa materiałem. FBZPR nie dokonuje i nie może dokonać weryfikacji treści zamieszczonych przez użytkowników witryny i nie ponosi odpowiedzialności za taką treść. W każdym czasie FBZPR, według własnego uznania, może usunąć wszelkie treści przekazane przez użytkowników.

III. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Informacje i opinie zawarte w serwisie internetowym FBZPR zostały zebrane lub opracowane przez FBZPR w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże w żadnym wypadku żaden z podmiotów wchodzących w skład FBZPR, członkowie Zarządów, pracownicy oraz doradcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji i opinii w serwisie internetowym FBZPR ani na innych stronach internetowych, do których można uzyskać dostęp poprzez niniejszy serwis. Informacje, dokumenty, produkty i usługi zawarte lub opisane w tym serwisie mogą być przedstawione lub udostępnione w formie skróconej, niepełnej lub być przedawnione. FBZPR nie gwarantuje, że jej strony internetowe dostępne będą w trybie ciągłym i że pozbawione będą błędów. FBZPR nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Ciebie lub osoby trzecie w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego serwisu i ich dalszą eksploatacją, nawet gdy o możliwości wystąpienia szkody został zawiadomiony. W szczególności FBZPR nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej. FBZPR nie zweryfikowała treści stron internetowych, z którymi połączona jest niniejszy serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością FBZPR nie oznacza, że FBZPR rekomenduje taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. W żadnym wypadku żaden z podmiotów wchodzących w skład FBZPR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z wykorzystania materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym FBZPR ani za treść korespondencji użytkowników serwisu internetowego FBZPR.

IV. PRAWO WŁAŚCIWE.
Niniejszy serwis internetowy jest prowadzony przez podmioty polskie, korzystanie z serwisu internetowego FBZPR podlega prawu polskiemu. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów z tego serwisu i ich dalszej eksploatacji muszą być rozstrzygane przez organ właściwy siedzibie Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Wszelkie sprawy związane z Twoim dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego serwisu i ich dalszą eksploatacją są regulowane i odnoszą się do odpowiednich przepisów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zabrania się dostępu, użycia lub pobierania materiałów z tego serwisu i ich dalszej eksploatacji w sposób niezgodny z przepisami prawnymi obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoby naruszające wyżej opisane reguły będą ścigane sądownie w maksymalnym zakresie dopuszczanym przez prawo.

V. OCHRONA PRYWATNOŚCI.
Osoby korzystające z serwisu internetowego FBZPR pozostają anonimowe tak długo, aż sami nie zadecydują inaczej.

INFORMACJE O „COOKIES”:
Serwis internetowy FBZPR w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań jego Użytkowników używa cookies. Cookies są niewielkimi informacjami zapisanymi przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, które serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Cookies mogą zostać odczytane tylko przez nasz serwer internetowy. Możesz przygotować swoją przeglądarkę sieciową do informowania Ciebie o tym, kiedy przesyłane są cookies lub w ogóle do uniemożliwienia przesyłania cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są stosowane na przykład do przechowywania Twojego hasła dostępu do określonej strony internetowej, tak by nie trzeba było ponownie wprowadzać tej informacji przy każdorazowym korzystaniu z tej strony. Są one używane do przechowywania twoich preferencji odnośnie informacji i umożliwiają zebranie i zaprezentowanie takich informacji. Cookies nie mogą zostać wykorzystane do przejęcia danych z Twojego dysku, przejmowania Twojej poczty elektronicznej lub kradzieży osobistych lub poufnych informacji o Tobie. Korzystanie z cookies nie pozwala również na przedostawanie się wirusów.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone.