Władze

Najwyższą władza Federacji jest Walne Zgromadzenie zwoływane co cztery lata. Podczas Walnego Zgromadzenia wybierana jest Rada Federacji, skupiająca po jednym przedstawicielu każdej jednostki członkowskiej oraz wyłaniane z jej składu Prezydium. 
Zgodnie ze statutem Prezydium Rady składa się z siedmiu osób.

PREZYDIUM RADY FEDERACJI :

Marian Sikora – Przewodniczący Rady, Prezes Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych,
Jerzy Wierzbicki – Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego,
Przemysław Bochat – Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych,
Tadeusz Michalski – Sekretarz Rady, Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy,
Bogdan Biadała – Członek Prezydium Rady, Prezes Polskiego Związku Ogrodniczego,
Wiesław Wojtczak – Członek Prezydium Rady, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Gęsi
Rajmund Gąsiorek – Członek Prezydium Rady, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych