Statut Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych

Ściągnij i wydrukuj statut: STATUT

I . Nazwa, siedziba, teren działania

§1.

 

 1. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, zwana dalej „Federacją” zrzesza krajowe rolnicze związki branżowe.
 2. Federacja działa na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno – zawodowych organizacjach rolników /Dz.U.Nr.32, poz.217/, zwanej dalej ustawą oraz niniejszego Statutu.

 

§2.

 

 1. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą – Miasto Stołeczne Warszawa.
 2. Federacja używa pieczęci z napisem: Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych – Warszawa.

 

§3.

 

 1. Federacja posiada osobowość prawną.
 2. Federacja działa przez organy wskazane w Statucie.

 

§4.

 

Federacja opiera swoją działalność na społecznym zaangażowaniu wybranych organów oraz pracy zatrudnionych pracowników.

 

II . Cel i środki działania

 

§5.

 

 1. Celem Federacji jest:

 

1) obrona suwerenności i wzmacnianie prestiżu rolniczych związków branżowych, szczególnie w zakresie ich merytorycznej odpowiedzialności za rozwój poszczególnych branż,

2) współudział w kształtowaniu polityki rolnej,

3) działanie na rzecz rozwijania i stabilizacji produkcji w gospodarstwach specjalistycznych,

4) reprezentowanie i obrona wspólnych interesów zrzeszonych członków wobec organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i jednostek gospodarczych,

5) prowadzenie współpracy z zagranicą,

6) dążenie do zapewnienia polskim producentom rolnym niezbędnej konkurencyjności na europejskich i światowych rynkach,

7) działanie na rzecz integracji polskich organizacji rolniczych,

8) zapewnienie członkom bieżącej informacji w sprawach organizacyjnych i merytorycznych,

9) udzielanie pomocy organizacjom członkowskim w realizacji ich zadań statutowych,

10) realizowanie zadań określonych przez organy Federacji,

11) działanie na rzecz promocji produktów rolno – spożywczych,

12) działania na rzecz rozwoju badań i innowacji,

13) działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej

2. Federacja nie może ingerować w wewnętrzne sprawy związków, będących jej członkami.

3. Tematy ściśle branżowe będące w gestii poszczególnych związków Federacja podejmuje wyłącznie na ich wniosek.

 

§6.

 

Federacja realizuje swoje cele poprzez:

a) współdziałanie z Parlamentem (w tym zwłaszcza udział w posiedzeniach Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Rządem, a w szczególności z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i innymi resortami, działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa i wsi oraz samorządami terytorialnymi,

b) ścisłą współpracę z rolniczymi organizacjami społeczno – zawodowymi, spółdzielczymi i samorządowymi,

c) występowanie w sprawach rolnictwa do właściwych organów administracji rządowej i innych jednostek centralnych z opiniami, wnioskami, postulatami i żądaniami,

d) delegowanie swoich ekspertów do organów przedstawicielskich i doradczych administracji rządowej i organów samorządowych,

e) inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących rolnictwa i producentów,

f) zacieśnienie współpracy z ośrodkami naukowymi i uzyskiwanie naukowego wsparcia dla rozwoju poszczególnych branż,

g) dążenie do odbudowy i instytucjonalizacji powiązań produkcyjnych i handlowych pomiędzy producentami a zakładami przetwórstwa rolno – spożywczego, giełdami i rynkami hurtowymi oraz innymi strukturami rynkowymi,

h) umacnianie i rozwijanie różnych form współpracy wzajemnej producentów w dostosowaniu do rozwiązań, obowiązujących w Unii Europejskiej, w tym organizowanie grup producentów,

i) inspirowanie współpracy pomiędzy regionalnymi zrzeszeniami rolniczymi w celu wyłaniania jednolitych, krajowych reprezentacji producentów w poszczególnych branżach,

j) nawiązywanie i rozszerzanie kontaktów z krajowymi i ponadnarodowymi organizacjami producentów, działającymi w Unii Europejskiej,

k) organizowanie na rzecz i na wniosek członków – w miarę potrzeb – usług w zakresie poradnictwa prawnego, lustracji, obsługi finansowo – księgowej i innych form pomocy,

l) prowadzenie konsultacji, mediacji i negocjacji w sprawach dotyczących działalności związkowej, a w sytuacjach szczególnych – organizowanie różnych form protestu przewidzianych prawem,

m) prowadzenie szkoleń, kursów i seminariów dla działaczy i kadry specjalistycznej związków,

n) organizowanie zagranicznych wyjazdów studyjnych, praktyk oraz wymiany grup specjalistycznych z innymi krajami,

o) prowadzenie działalności socjalnej i ubezpieczeniowej dla producentów i członków ich rodzin,

p) realizowanie innych zadań określonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Federacji.

q) aktywne wspieranie innowacyjnych projektów w różnych obszarach gospodarki,

r) budowanie trwałych relacji ze środowiskiem akademickim celem wspierania transferu technologii do biznesu,

s) budowanie trwałych relacji z inwestorami celem wspierania i komercjalizacji przedsięwzięć,

t) monitorowanie i ocena Programów Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych pod kątem ich realizacji i wspierania przez Federację,

u) uczestniczenie w pracach Grup Roboczych Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych w UE – COPA oraz komitetów powoływanych przez Komisję Europejską,

v) organizowanie działań promocyjnych produktów rolno – spożywczych,

w) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

 

III. Członkowie Federacji, ich prawa i obowiązki

 

§7.

 

Członkowie Federacji mogą być zwyczajni i wspierający

 

 

§8.

 

 1. Członkami zwyczajnymi Federacji są krajowe związki rolniczych zrzeszeń branżowych.
 2. Członkostwo zwyczajne w Federacji jest dobrowolne i w niczym nie narusza samodzielności i samorządności członków.

 

§9.

 

 1. O przyjęciu na członka zwyczajnego Federacji decyduje Prezydium Rady na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego krajowego związku rolniczych zrzeszeń branżowych. Podstawą decyzji Prezydium może być rekomendacja lub opinia pokrewnej organizacji członkowskiej Federacji.
 2. Z chwilą podjęcia przez Prezydium decyzji, o której mowa w ust.1 zainteresowany krajowy związek nabywa prawa i obowiązki członka zwyczajnego Federacji.
 3. Od decyzji odmawiającej przyjęcia członka zwyczajnego do Federacji służy odwołanie do Rady.

 

§10.

 

Członek zwyczajny Federacji ma prawo:

 1. brać udział, przez swoich przedstawicieli, w wyborach organów Federacji oraz w pracach Rady,
 2. korzystać ze świadczeń i pomocy w zakresie ustalonym w niniejszym statucie,
 3. zlecać Federacji wykonanie określonych zadań i usług na warunkach ustalonych przez właściwy organ Federacji,
 4. zgłaszać wnioski i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.

 

§11.

 

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

 1. przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał władz Federacji, nie naruszających samorządności organizacji członkowskiej,
 2. brać udział w realizacji zadań Federacji,
 3. ponosić koszty działania Federacji poprzez opłacanie składek i innych opłat uchwalanych przez Walne Zgromadzenie,
 4. opłacać koszty wykonywanych na jego rzecz przez Federację zadań zleconych.

 

§12.

 

 1. Członkostwo zwyczajne w Federacji ustaje w przypadku:
  1. wystąpienia,
  2. skreślenia z listy członków,
  3. wykluczenia.
 2. Wystąpienie następuje na podstawie oświadczenia członka zwyczajnego Federacji zgłoszonego na piśmie do Prezydium Rady.

Członkostwo zwyczajne ustaje z ostatnim dniem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zgłoszenie. Zgłoszenie decyzji o rezygnacji z członkostwa w Federacji nie zwalnia członka zwyczajnego od ponoszenia opłat, o których mowa w § 11 pkt. 3 Statutu, za cały rok kalendarzowy, do końca którego członek zachowuje członkostwo zwyczajne Federacji.

 1. Skreślenie członka zwyczajnego z listy członków Federacji następuje w przypadku utraty przez niego osobowości prawnej. Skreślenia dokonuje Prezydium Rady.
 2. Wykluczenie członka zwyczajnego dokonuje na wniosek Prezydium – Rada Federacji w przypadku:
  1. nie przestrzegania Statutu i uchwał władz Federacji,
  2. działania na szkodę Federacji,
  3. nie opłacania składek członkowskich co najmniej przez okres 1 roku.

Od decyzji Rady Federacji, dotyczącej wykluczenia członka zwyczajnego – przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów.

 

§13.

 

 1. Członkami wspierającymi Federacji są osoby prawne prowadzące działalność produkcyjną, handlową i usługową na rzecz rozwoju poszczególnych branż, a także organizacje samorządowe, skupiające te osoby prawne.
 2. Członkowie wspierający mogą wnosić stałe wkłady finansowe lub rzeczowe na rzecz Federacji na zasadach wspólnie określonych.
 3. Decyzje w sprawie przyjęcia na członka wspierającego Federacji podejmuje Prezydium Rady.
 4. Od decyzji odmawiającej przyjęcia członka wspierającego do Federacji służy odwołanie do Rady.
 5. Członkowie wspierający mogą być reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli z głosem doradczym.

 

 

IV . Władze Federacji

 

§14.

 

 1. Władzami Federacji są:
  1. Walne Zgromadzenie Delegatów,
  2. Rada i jej Prezydium,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz Federacji trwa 4 lata.
 3. Mandat członka władzy wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:
  1. utraty mandatu członka, w tym cofnięcia rekomendacji przez organizację członkowską Federacji, którą dany członek władz reprezentował,
  2. rezygnacji z mandatu,
  3. odwołania w trybie ust. 5.
 4. Stwierdzenia utraty mandatu członka lub rezygnacji z mandatu dokonuje na wniosek Prezydium – Rada Federacji w drodze uchwały.
 5. Członek Rady i Komisji Rewizyjnej może być odwołany z pełnionych funkcji przed upływem kadencji w przypadku nie wypełniania obowiązków oraz naruszenia prawa, postanowień i uchwał władz Federacji. Odwołanie następuje w drodze uchwały organu władzy, którego jest członkiem.

 

§15.

 

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” jest najwyższą władzą Federacji. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest co 4 lata przez Prezydium Rady w drodze pisemnych zawiadomień z podaniem porządku obrad, wysłanych delegatom co najmniej 2 tygodnie przed terminem jego odbycia.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada:
  1. z własnej inicjatywy
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na żądanie ¼ Członków Federacji,

w terminie do 8 tygodni od podjęcia decyzji o jego zwołaniu lub otrzymania przez Radę żądania zwołania takiego Zgromadzenia.

 1. W Walnym Zgromadzeniu bierze udział po 2-ch delegatów każdego członka, legitymujących się upoważnieniem właściwego organu statutowego swej organizacji. Delegowani mogą być wyłącznie członkowie władz statutowych Krajowych Związków.
 2. Walne Zgromadzenie jest prawomocne, jeżeli uczestniczą w nim delegaci co najmniej ½ liczby członków w I terminie i niezależnie od ilości delegatów w II terminie. Nie dotyczy to zmian w Statucie.
 3. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego i sekretarza oraz uchwala regulaminy obrad i wyborów.
 4. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział, z głosem doradczym: Dyrektor Biura Rady, dyrektorzy biur organizacji członkowskich, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście.

 

§16.

 

Do kompetencji  Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie Statutu Federacji i zmian w Statucie,
 2. zatwierdzanie aktualnego składu Rady,
 3. wybór Prezydium i Komisji Rewizyjnej,
 4. zatwierdzanie sprawozdań Rady na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. udzielanie absolutorium Radzie na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie programu działania Federacji,
 7. uchwalanie zasad finansowania działalności Federacji i wysokości składek członkowskich,
 8. rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady,
 9. podjęcie decyzji o rozwiązaniu Federacji oraz przeznaczeniu jej majątku,
 10. nadawanie członkostwa honorowego.

 

§17.

 

 1. Rada składa się z prezesów statutowych władz organizacji będących jej członkami.
 2. Właściwy organ statutowy organizacji członkowskiej może zamiast prezesa delegować w skład Rady innego członka statutowych władz organizacji.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy co najmniej 2 razy w roku, a także na żądanie Komisji Rewizyjnej bądź ¼ członków Federacji .
 4. Do podjęcia uchwał Rady potrzebna jest obecność przedstawicieli co najmniej ½ ilości członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 5. Do posiedzenia Rady stosuje się odpowiednio przepis § 15 ust. 7.

 

§18.

 

 1. Do kompetencji Rady należy:
  1. uchwalanie planów pracy i preliminarzy budżetowych Rady,
  2. ustalanie wytycznych pracy Prezydium,
  3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Federacji i sprawozdań finansowych,
  4. powołanie Biura Rady,
  5. uzupełnienie składu Prezydium w okresie między Walnymi Zgromadzeniami, w przypadkach określonych w § 14 ust. 3.
  6. rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium,
  7. uchwalenie stanowiska we wspólnych dla członków Federacji sprawach,
  8. podejmowanie decyzji o wykluczeniu członka zwyczajnego z Federacji,
  9. podejmowanie decyzji o członkostwie Federacji w innych organizacjach,
  10. uchwalanie regulaminu działalności Prezydium,
  11. podejmowanie uchwał i wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 2. Rada może w miarę potrzeb powoływać stałe lub doraźne Komisje Robocze. Nadzór nad pracami Komisji sprawuje desygnowany przez Prezydium Wiceprzewodniczący.

 

§19.

 

 1. Prezydium Rady, zwane dalej „Prezydium”, składa się z Siedmiu osób, w tym: Przewodniczącego, 2 Wiceprzewodniczących, Sekretarza Federacji oraz 3 członków Prezydium.
 2. Przewodniczący i członkowie Prezydium Rady są wybierani w oddzielnym głosowaniu spośród delegatów poszczególnych związków.
 3. Prezydium Rady na I posiedzeniu wybiera spośród siebie 2 Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
 4. Posiedzenia Prezydium zwołuje Przewodniczący lub jeden z Wiceprzewodniczących raz na kwartał oraz każdorazowo w zależności od potrzeb.
 5. W pracach Rady i Prezydium Rady uczestniczy z głosem doradczym Dyrektor Biura Rady.
 6. Przewodniczący Rady jest Kierownikiem w zrozumieniu Kodeksu Pracy wobec pracowników Biura.

 

§20.

 

Do kompetencji Prezydium należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady,
 2. kierowanie pracami Rady i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 3. powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Rady i Głównego Księgowego w porozumieniu z Radą,
 4. ustalenie wynagrodzenia Przewodniczącego, Dyrektora Biura Rady i Głównego Księgowego,
 5. zarządzanie majątkiem Federacji i zatwierdzanie umów w jej imieniu oraz uchwalanie upoważnień w tym zakresie,
 6. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu z listy członków Federacji,
 7. desygnowanie przedstawicieli Federacji do gremiów przedstawicielskich i organizacji, których Federacja jest członkiem,
 8. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Federacji,
 9. wykonywanie innych czynności określonych przez Radę.
 10. Ustalenie rocznych preliminarzy dochodów i kosztów oraz kontrola ich realizacji.

 

§21.

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców wybieranych spośród Delegatów.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Skład Komisji Rewizyjnej uzupełnia się poprzez włączenie zastępców członków Komisji.
 4. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący 2 razy w roku.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału w posiedzeniach Rady i Prezydium Rady z głosem doradczym.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Rady.

 

§22.

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Rady Federacji pod względem celowości, prawidłowości działania, przestrzegania Statutu i uchwał władz,
 2. kontrolowanie przestrzegania zasad gospodarowania funduszami i majątkiem Federacji,
 3. przedstawianie Radzie oceny rocznej działalności Prezydium,
 4. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium

 

§23.

 

Wybory Prezydium Rady Federacji i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym

 

§24.

 

 1. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą mieszczącą się w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod numerem:

-94.11.Z –   Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.

-70.22.Z– Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

-82.30.Z –   Działalność związana z organizacją targów i wystaw i kongresów.

-85.59.Z –   Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej  niesklasyfikowane.

 1. Wpływy z działalności gospodarczej – przeznaczone będą na działalność statutową Federacji.

 

§25.

 

 1. Federacja może inicjować współpracę terenowych struktur rolniczych związków branżowych producentów rolnych i powoływać regionalne lub wojewódzkie oddziały.
 2. Federacja może tworzyć inne struktury krajowe i regionalne, grupujące związki o zbliżonym tematycznie zakresie działania i ułatwiające podejmowanie wspólnych merytorycznych i organizacyjnych przedsięwzięć.

 

V. Fundusze i majątek Federacji.

 

§26.

 

 1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Fundusze Federacji powstają:
  1. ze składek i innych opłat członków zwyczajnych przeznaczonych na finansowanie ogólnych celów działalności Federacji,
  2. z wkładów finansowych wnoszonych przez członków wspierających,
  3. z wpływów z działalności gospodarczej,
  4. z wpłat członków przeznaczonych na finansowanie zadań i usług zleconych przez Federację na ich rzecz,
  5. z zapisów i darowizn,
  6. z wpływów innych jednostek przeznaczonych na finansowanie określonych zadań,
  7. z dobrowolnych składek od osób fizycznych
  8. z wpływów z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Umowy i zobowiązania finansowe w imieniu Federacji podpisują łącznie:

1) Przewodniczący i Wiceprzewodniczący

bądź

2) Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący i Dyrektor Biura lub inny pracownik legitymujący się upoważnieniem wydanym w trybie § 20 pkt. 5 Statutu

 

IV. Postanowienia końcowe.

 

§27.

 

 1. Statut niniejszy może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów delegatów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
 2. W razie braku quorum określonego w § 15 ust. 5 Statutu, uchwały w przedmiocie zmiany Statutu mogą być podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane nie wcześniej niż w cztery tygodnie od pierwszego terminu zebrania.

 

§28.

 

 1. Rozwiązanie Federacji może nastąpić na podstawie uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu większością ¾ głosów oddanych przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku braku quorum rozwiązanie Federacji może nastąpić w II terminie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania.
 3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Federacji, następuje jej likwidacja przez Komisję Likwidacyjną wybraną przez Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 1. Zebranie to decyduje o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Federacji.

 

§29.

 

 1. Do spraw nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno – zawodowych organizacjach rolników Dz. U. Nr 32 poz 217.
 2. Z mocy ustawy statut podlega zarejestrowaniu we właściwym sądzie gospodarczym.
 3. Traci moc statut uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 14 kwietnia 2010 roku.

 

Niniejszy Statut został uchwalony podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów w dn. 29 marca 2017 r.

 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Delegatów

Justyna Jasińska

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów

Tadeusz Michalski