ODPOWIEDŹ KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Szanowni Panowie,
dziękuję za przesłane przez Panów wiadomości e-mail – z 22 sierpnia 2022 r. do przewodniczącej Ursuli von der Leyen (nr ref. Ares(2022)5853046) oraz z 19 sierpnia 2022 r. do komisarza Janusza Wojciechowskiego (nr ref. Ares(2022)5821564) – na które mam przyjemność odpowiedzieć w odniesieniu do celów w zakresie stosowania pestycydów i ograniczania ryzyka zapowiedzianych w strategii „Od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności oraz zawartych we wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin opublikowanym w dniu 22 czerwca 2022 r.
Zdaję sobie sprawę, że Panów zdaniem zapowiedziane cele są bardzo ambitne i że wsparcie w ramach wspólnej polityki rolnej będzie miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tych celów przez rolników i użytkowników pestycydów. W strategii „Od pola do stołu” w samej rzeczy stwierdza się wyraźnie, że każde państwo członkowskie UE dokona szeroko zakrojonej analizy swoich szczególnych potrzeb i na tej podstawie opracuje plan strategiczny WPR, w którym określi, w jaki sposób wykorzysta środki z obu filarów WPR, aby zaspokoić te potrzeby, uwzględniając zarazem ogólne cele UE. Określi też narzędzia, które zamierza wykorzystać, i potwierdzi własne cele szczegółowe. W strategii „Od pola do stołu” stwierdza się również, że podejście do określenia tych celów będzie uwzględniać różne sytuacje wyjściowe i różnice w możliwościach poprawy w państwach członkowskich.
Wniosek Komisji jest obecnie omawiany przez Parlament Europejski i Radę, a Komisja oczekuje, że wynik tych dyskusji zapewni skuteczniejszą ochronę zdrowia i środowiska, jak również bezpieczeństwo żywnościowe i sprawiedliwą transformację dla użytkowników pestycydów i rolników. Dotychczasowe dowody potwierdzają już, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom i współpracy osiągnięto znaczne postępy w ograniczaniu stosowania pestycydów i związanego z nimi ryzyka. Najnowsze dostępne dane za rok 2020 potwierdzają, że w odniesieniu do pierwszego celu dotyczącego stosowania pestycydów i ograniczenia ryzyka osiągnięto już redukcję o 14% na poziomie UE (przy czym niektóre państwa członkowskie osiągnęły już krajowe redukcje wynoszące 30–35%), natomiast w odniesieniu do drugiego celu dotyczącego ograniczenia stosowania bardziej niebezpiecznych pestycydów osiągnięto już redukcję o 26% na poziomie UE. Jest to znaczny postęp w realizacji naszych ambitnych zamiarów osiągnięcia do 2030 r. wspomnianych celów określonych na poziomie 50%. Mam nadzieję, że zgadzają się Panowie z tym, iż są to pozytywne dane, które stanowią potwierdzenie udanych starań podejmowanych przez użytkowników pestycydów i właściwe organy. Liczę na to, że w przyszłości będziemy kontynuować wspólne wysiłki i współpracę na rzecz ograniczenia zagrożeń związanych z pestycydami, między innymi dla rolników, pracowników i środowiska.

Z poważaniem
(podpisano elektronicznie)
María Pilar Aguar Fernández
Dyrektor
w imieniu
Ursuli von der Leyen Przewodniczącej
Janusza Wojciechowskiego Komisarza DG AGRI
Stelli Kyriakides Komisarz DG SANTE