GRUPA ROBOCZA „PASZE” COPA-COGECA

Warszawa 01.07.2022

27 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie grupy roboczej „pasze” Copa – Cogeca, w którym wziął udział Adam Drosio ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Podczas spotkania omawiane były kwestie dotyczące podawania dodatków paszowych z paszą i z wodą. 

Jak dozować dodatki paszowe?

Uczestniczący w spotkaniu eksperci podkreślili, że istotną sprawą jest podanie odpowiedniej ilości dodatku paszowego dla poszczególnych osobników. Stanowi to niemałe wyzwanie, gdyż jeśli podajemy dodatki paszowe wraz z paszą lub wodą to w zależności od ilości pobranej paszy lub wody zwierzę pobierze również różną dawkę dodatku paszowego.

KE zaproponowała by w przypadku zadawania dodatków paszowych wraz z wodą, stosować odrębny system, wody pitnej i wody z dodatkiem paszowym, tak by wyeliminować ryzyko nadmiernego pobierania dodatku paszowego. Można to regulować za pomocą czytników RFID przy pomocy którego będzie możliwe monitorowanie pobrania dodatku paszowego przez dane zwierzę.

Jak określić ślad węglowy?

W kolejnym punkcie spotkania omówiono kwestię etykietowania produkcji rolniczej, jak również określenie śladu węglowego, w tym sposób określenia wartości śladu węglowego dodatków paszowych. – W wyniku aktywnej dyskusji, eksperci doszli do wniosku, że ważną sprawą jest by określono stopień śladu węglowego dodatków paszowych jak i innych środków produkcji, które wchodzą do gospodarstwa, tak by rolnik podejmując decyzję o zastosowaniu danego środka produkcji miał wiedzę jaki ślad węglowy to spowoduje w jego produkcji – powiedział po spotkaniu Adam Drosio ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Ponadto wiele gospodarstw przygotowuje paszę we własnym zakresie i należy określić wskaźniki śladu węglowego dla pasz przygotowywanych w ramach gospodarstwa.

Jednakże wskaźniki śladu węglowego muszą być oparte o faktyczne dowody naukowe przeprowadzone w warunkach terenowych, a nie laboratoryjnych, czy też przeglądu literatury, gdyż to zasadniczo może zmienić obraz sytuacji i wartość śladu węglowego produkcji rolniczej.

Jak wygląda sytuacja rynkowa?

Podczas spotkania omówiono również obecną sytuację na rynku w poszczególnych krajach członkowskich. W większości krajów członkowskich koszty energii i paszy drastycznie wzrosły powodując również wzrost cen produktów spożywczych, jednakże ceny surowców rolniczych odnotowały w ostatnim miesiącu spadek. Taka sytuacja powoduje ograniczenie produkcji zwierzęcej i dalszy spadek rentowności prowadzonej produkcji. W wyniku tej sytuacji wiele gospodarstw zamyka hodowlę zwierząt, szczególnie w małych gospodarstwach.

Kraje członkowskie w różny sposób próbują wesprzeć produkcję rolniczą. Jako przykład bezpośredniego wsparcie podano Austrię, gdzie rząd przeznaczył na pomoc dla rolników 100 mln euro dla wszystkich którzy złożyli wnioski o płatności bezpośrednie.

Adam Drosio przedstawił także również zaangażowanie Polski w pomoc w eksporcie zbóż z Ukrainy, by zmniejszyć deficyt pasz w UE i krajach poza UE, szczególnie w krajach Afryki.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.