ZBYT DUŻA REDUKCJA

Copa – Cogeca krytykuje pomysł redukcji gazów cieplarniach, aż o 60% do 2030 r. Zwraca uwagę, że takie plany muszą uwzględniać strategiczne znaczeniem produkcji żywności i bezpieczeństwa żywnościowego.

W piątek 11 września w Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego (Com Envi) odbyło się głosowanie końcowe w sprawie „Ustanowienia ram dla osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzenia (UE) 2018/1999”. Wynik głosowania był następujący: 46 głosów za, 18 przeciw i 17 wstrzymujących się. Odzwierciedla to różnorodność opinii członków komisji i podkreśla złożoność zagadnienia. Niestety oznacza to także, że opowiedziano się za ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych o 60 % do 2030 r. (w porównaniu z poziomami z 1990 r.) Copa-Cogeca uważają ten cel za zbyt ambitny w porównaniu z zaproponowanymi przez Komisję Europejską redukcjami rzędu 50-55%.

Członkowie Komitetów Copa i Cogeca, uważają, że pomimo poprawek do wniosków Komisji Europejskiej zgłoszonych przez członków Komisji, sprawozdanie nadal nie uwzględnia w wystarczającym stopniu interesów rolnictwa i leśnictwa oraz wpływu jaki te przepisy mogą mieć na te sektory. Szczególnie na ich zrównoważony wzrost i utrzymanie zatrudnienia na europejskich obszarach wiejskich. Ponadto podział głosów wyraźnie wskazuje na złożoność zagadnienia oraz zróżnicowanie opinii wśród członków Com Envi.

Zdaniem Copa-Cogeca należy bardziej szczegółowo zająć się strategicznym znaczeniem produkcji żywności i bezpieczeństwa żywnościowego oraz uznać kluczowe znacznie rolników i spółdzielni rolniczych w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, tak jak to miało miejsce w przypadku Porozumienia Paryskiego, czyli najważniejszego wielostronnego porozumienia w sprawie klimatu. – Od 1990 roku sektor rolniczy osiągnął jedną z najbardziej znaczących, bo 20%, redukcję emisji gazów cieplarnianych. Należy podkreślić rolę rolnictwa w redukcji dwutlenku węgla oraz uwzględnić potrzebę utrzymania trwałych użytków zielonych i leśnictwa. Wysiłki europejskiej społeczności rolniczej mające na celu dostosowanie się do stale zmieniających się warunków klimatycznych, przy jednoczesnym ciągłym zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego i usług ekosystemowych, wymagają zrównoważonego finansowania – powiedział  Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca, który jednocześnie skrytykował unijne plany redukcji dwutlenku węgla. – Niestety, zdaniem Copa – Cogeca, proponowany gwałtowny wzrost unijnego celu klimatycznego o 60% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. przyniósłby wielkie wyzwania dla sektora, który już teraz boryka się z poważnymi trudnościami związanymi ze zmianą klimatu. Dlatego też Copa – Cogeca wzywają decydentów UE do uwzględnienia specyfiki sektora rolniczego, aby umożliwić sektorowi dokonanie niezbędnych inwestycji w celu ciągłego doskonalenia jego produkcji – podsumował  P. Pesonen.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.