Sprawozdanie ze spotkania grupy roboczej „Konie” Copa-Cogeca

Spotkanie grupy roboczej „Konie” Copa-Cogeca odbyło się 3 grudnia 2020 r., za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przedstawicielem z ramienia Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych była dr inż. Ewa Metera-Zarzycka z Polskiego Związku Hodowców Koni.

„OKRĄGŁY STÓŁ”

Podczas spotkania uczestnicy omówili wpływ pandemii Covid-19 na sytuację w branży hodowli koni oraz jeździeckiej. Zwrócono uwagę, że w większości krajów Unii Europejskiej wiosenny „lockdownu” oraz druga jesienna fala zachorowań miały bardzo negatywny wpływ na branżę i wiązały się z licznymi obostrzeniami i utrudnieniami w działalności.

W Holandii na wiosnę można było zajmować się końmi, nie były organizowane imprezy hodowlane i jeździeckie. Obecnie niedozwolona jest organizacja zawodów. Rząd zapewnia pomoc finansową dla branży. W Portugalii aukcje hodowlane odbywały się i odbywają on-line. Sytuacja nie była dużo gorsza niż zwykle, imprezy hodowlane i sportowe rozpoczęły się z opóźnieniem, ze względu na wiosenny „lockdown”, ale cały czas odbywają się. We Włoszech, ze względu na bardzo trudną sytuację w kraju, branża nie otrzymała żadnej pomocy, a sytuacja jest bardzo zła. W Finlandii przedstawiciele branży wystąpili do rządu z wnioskiem o pomoc i ją otrzymali. W Irlandii również cały czas można było opiekować się końmi, wyścigi odbywały się bez udziału publiczności. W Szwecji właściwie nie było ograniczeń. Generalnie we wszystkich krajach, których przedstawiciele wypowiadali się, zaobserwowano w 2020 r. wzrost liczby urodzonych źrebiąt.

W Polsce pomoc na wiosnę miała charakter materialny (300 t. owsa z firmy ELEWARR zapewniona przez MRiRW, słoma i siano w korzystnych cenach, wynegocjowanych m. in. przez okręgowe związki hodowców czy jeździeckie, możliwość udostępnienia pastwisk dla koni przez osoby prywatne, pomoc rządu związana z odroczeniem niektórych opłat tj. ZUS. Imprezy hodowlane i jeździeckie rozpoczęły się z opóźnieniem. Liczba widzów była ograniczona lub odbywały się bez widowni. Wiele imprez odwołano, ale na tych, które się odbywały notuje się dużą frekwencja koni.

Podczas posiedzenia grupy roboczej „Konie” Copa-Cogeca jej przedstawiciel przedstawił aktualną sytuację prac nad Wspólną Polityką Rolną w perspektywie lat 2021-2027: budżet, trilog, plany strategiczne, tworzenie instrumentów naprawczych dla gospodarki UE po pandemii. Obecnie cały czas trwają negocjacje. Do lata 2021 r. prace powinny być na takim etapie, żeby państwa członkowskie mogły przygotowywać plany na poziomie krajowym. Wdrożenie powinno nastąpić do końca 2022 r.

Przedstawiono również informację na temat niektórych propozycji dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, związanych ze strategią „Od pola do stołu”. Zwrócono uwagę, że planowane ograniczenie stosowania antybiotyków o 50% do 2023, a ograniczenie sprzedaży do 2030 r. może spowodować brak alternatywnych leków w przypadku konieczności ich zastosowania. Członkowie grupy roboczej „Konie” zostali również poinformowani o toczących się dyskusjach na temat znakowanie produktów odzwierzęcych pod kątem dobrostanu zwierząt oraz o pracach komisji  dochodzeniowej Parlamentu Europejskiego ds. transportu zwierząt. Do września

2021 r. zostanie przygotowany raport, który ma odpowiedzieć na pytanie dlaczego regulacje wprowadzone w poprzednich latach nie poprawiły warunków transportu zwierząt.

ZNACZENIE WPR DLA SEKTORA KONIOWATYCH

Mechanizmów pomocowych należy szukać w Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz strategiach Europejskiego Zielonego Ładu. Dofinansowania branży można szukać w programach związanych z zachowaniem dobrych praktyk rolniczych i środowiskowych, działaniach na rzecz klimatu i bioróżnorodności czy ekologicznych metodach produkcji rolnej, a także działaniach na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych. Na poziomie krajowym należy wzmocnić współpracę z jednostkami administracji publicznej odpowiedzialnymi za WPR, m. in. przez identyfikację sytuacji i potrzeb rynku, przygotowywanie gotowych rozwiązań i narzędzi.

ANIMAL HEALTH LAW – AHL

Podczas spotkania dyskutowano także o przepisach prawnych o zdrowiu zwierząt (AHL). Poruszono problem rozbieżności w traktowaniu koni leczonych specyficznymi lekami weterynaryjnymi w przypadku zwierząt z krajów trzecich oraz krajów UE. Należy ujednolicić przepisy tak, aby dla koni u których stosowano wybrane środki również wyznaczyć okres karencji przed włączeniem ich do łańcucha żywieniowego, aby umożliwić ich ubój na cele konsumpcyjne. Ponadto Copa-Cogeca wystąpiła o przedłużenie terminu wdrożenia niektórych przepisów AHL.

Kwestia e-paszportu jako uproszczonego sposobu identyfikacji koniowatych, właściwie nie została poruszona. Propozycja to rodzaj plastikowej karty z podstawowymi danymi zwierzęcia, połączonej z elektroniczną bazą danych. Przy czym papierowe paszporty zostaną zachowane.

Informacja prasowa na podstawie sprawozdania sporządzonego przez dr in. Ewę Meterę – Zarzycką.

Warszawa 10.12.2020 r.