POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ „ŚRODOWISKO”

8 lipca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Środowisko” Copa-Cogeca. Przewodniczącym grupy roboczej przez aklamację został ponownie Niels Peter Nørring (Dania). Głosowanie na wiceprzewodniczących odbyło się 3 czerwca online. Nowymi wiceprzewodniczącymi zostały Barbara Di Rollo (CIA, Włochy) oraz Liisa Pietola (MTK, Finlandia).

PREZENTACJA SYSTEMU MELS

Jednym z tematów posiedzenia było przedstawienie projektu MELS (Mitigating Emissions from Livestock Systems) dotyczącego łagodzenia emisji metanu w hodowli zwierząt. MELS to europejski projekt z udziałem partnerów z całego świata, skupiający się na ocenie wpływu produkcji zwierzęcej na klimat i zalecaniu ulepszeń. Ambicją projektu jest pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji, których celem jest sprostania trudnemu wyzwaniu redukcji emisji gazów cieplarnianych

UNIJNA STRATEGIA NA RZECZ BIORÓŻNORODNOŚCI DO 2030 R.

Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 jest wszechstronnym, ambitnym i długoterminowym planem mającym na celu ochronę przyrody i odwrócenie procesu degradacji ekosystemów. Celem strategii jest odbudowa bioróżnorodności w Europie do 2030 r. Podczas posiedzenia grupy roboczej zwrócono uwagę, że mimo przyjęcia strategii przez Parlament Europejski (wyniki głosowania: 515 za, 90 przeciw i 86 wstrzymało się) wciąż nie została przygotowana przez Komisję Europejską ocena skutków oddziaływania. Strategia zakłada objęcie ochroną 30% unijnych obszarów lądowych i morskich. Copa Cogeca wysłała pismo do Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej, w którym położono nacisk m.in. na zmniejszenie obszarów ścisłej ochrony do 10%.

FIT FOR 55

Podczas posiedzenia przedstawiono także informacje odnośnie pakietu „Gotowi na osiągnięcia celu 55 proc.” (Fit for 55). Zdaniem Copa- Cogeca ocena wpływu takiego pakietu reform jako całości na rolnictwo jest złożonym zadaniem, ponieważ środki i mechanizmy proponowane w celu zmniejszenia naszych emisji o co najmniej 55% do 2030 r. są liczne, a ich skutki złożone i kumulatywne. W odniesieniu do zielonego ładu istnieje wyraźny schemat, który jest powtarzany przez Komisję. UE ma silną wizję rynku wewnętrznego, którą możemy poprzeć, ale jeśli chodzi o zapewnienie spójności z handlem międzynarodowym, nadal brakuje konkretnych rozwiązań, zwłaszcza w rolnictwie.

Działania Copa Cogeca koncentrowały się na: dyrektywie w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), rozporządzeniu w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR), rozporządzeniu w sprawie użytkowania gruntów, zmianie użytkowania gruntów i leśnictwie (LULUCF) oraz dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED).

Sekretariat Copa-Cogeca wysłał pismo do Komisji Europejskiej oraz odpowiednich Dyrekcji Generalnych opowiadając się za głównymi przesłaniami dotyczącymi ESR, ETS i LULUCF oraz dla rynkowego rolnictwa węglowego. Spośród wszystkich instrumentów politycznych pakietu „Fit for 55”” LULUCF odgrywa szczególną rolę w łagodzeniu zmian klimatu.

STRATEGIA „OD POLA DO STOŁU”

Uczestnicy spotkania wysłuchali także informacji na temat inicjatywy dotyczącej upraw sprzyjającym pochłanianiu dwutlenku węgla w ramach strategii „Od pola do stołu”. Jej celem jest nagradzanie rolników za potwierdzone świadczenie usług odtwarzania ekosystemów, redukcji emisji i sekwestracji dwutlenku węgla. Takie inicjatywy mogłyby stanowić dodatkowe źródło dochodów dla rolników i leśników. Zdaniem Copa-Cogeca do ich promowania można wykorzystać fundusze WPR, polityki spójności i programu LIFE. Szczególne znaczenie będzie miało zapewnienie rolnikom i leśnikom silnego wsparcia w formie doradztwa.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.