OBRADY PREZYDIÓW COPA-COGECA

Warszawa 08.05.2023

W dniach 27-28.04.2023 w Brukseli odbyły się posiedzenia Prezydiów Copa-Cogeca. W spotkaniu wziął udział Marian Sikora Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Jednym z głównych tematów posiedzenia była kwestia handlu z Ukrainą. Copa – Cogeca w pełni popiera stanowisko krajów „frontowych” w kwestii importu z Ukrainy. Uważa, że trzeba lepiej zorganizować korytarze solidarnościowe, niezbędne jest także zwiększenie pomocy finansowej dla tych krajów. Unijny fundusz rezerwowy w wysokości 450 mln euro jest bowiem niewystarczający. Zwłaszcza, że za chwile potrzebna będzie też pomoc dla innych krajów. Francuzi już wystąpili do Komisji Europejskiej o pomoc dla przemysłu winiarskiego w wysokości 30 mln euro. O pomoc będą także zapewne starać się  Hiszpanie z powodu wystąpienia w tym kraju suszy.

Jesteśmy w pełni solidarni z Ukrainę i chcemy jej pomagać, ale jednocześnie musimy wspierać rolnictwo Unii Europejskiej. Obecna sytuacja stanowi zagrożenie dla wielu rodzinnych gospodarstw – powiedział po posiedzeniu Marian Sikora Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Tematem rozmów było także rozporządzenia w sprawie  zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (SUR).  Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni posłowie do Parlamentu Europejskiego: Clara Aguilera z Hiszpanii sprawozdawczyni Komisji Rolnictwa w sprawie rozporządzenia SUR oraz Alexander Bernhuber kontrsprawozdawca z Komisji Środowiska.

Copa-Cogeca podkreśla, że plany redukcji stosowania środków ochrony roślin są bardzo arbitralne i trudne do osiągnięcia w kontekście obecnych wyzwań społeczno-gospodarczych oraz politycznych, z którymi mierzy się Europa. Trzeba także pamiętać, że ostatnie badanie Eurostatu wskazują, że niektóre państwa członkowskie już ograniczyły sprzedaż pestycydów w porównaniu z poziomem z 2011 r. Unijni rolnicy chcą, aby wyznaczenie minimalnych progów dla krajowych celów redukcji powinno być tak elastyczne jak to możliwe, uwzględniając historyczną redukcję stosowania oraz warunki geograficzne i społeczno-gospodarcze występujące w różnych państwach członkowskich. Za absurdalny traktuje się pomysł, wprowadzenia definicji tzw. obszarów wrażliwych, której interpretacja mogłaby spowodować uznanie całej Polski za taki obszar, a to skutkowałoby wprowadzeniem całkowitego zakazu stosowania środków ochrony roślin. To były koniec produkcji rolniczej. Farmerów niepokoi, że nowe przepisy miałyby formę rozporządzenia, które państwa członkowskie wiąże w całości i bezpośrednio, a nie dyrektywy, która daje większą swobodę w osiągnięciu obowiązkowego celu.

Tematem posiedzenia był także projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law).  W dniu 22 czerwca 2022 r. Komisja Europejska (KE) przedstawiła wniosek dotyczący tego rozporządzenia, który jest powiązany z unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”. Podczas dyskusji zwrócono uwagę, że Komisja Europejska nie ma żadnych wiarygodnych ocen wpływu na rolnictwo nowych przepisów. Jednocześnie podkreślono na ogromne koszty bezpośrednie szacowane na ponad 10 mld euro rocznie. Tylko w przypadku Polski byłoby to ponad 500 mln euro rocznie).

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.