NOWE WYZWANIA

Warszawa 15.03.2021r.

Nie ma naszej zgody na radykalne zmiany w unijnej polityce promocji zgodnie twierdzą polskiego organizacje rolnicze działające na forum Copa-Cogeca. Ich zdaniem ograniczenie lub likwidacja finasowania promocji mięsa jest niedopuszczalna i niezgodna z unijnym prawem. 

Podczas posiedzenia grupy roboczej „Promocja” Copa-Cogeca na jej przewodniczącego, po raz czwarty, został wybrany Jerzy Wierzbicki z Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Nowy – stary przewodniczący, po wyborze, nie ukrywał, że 2021 r. będzie pełen wyzwań. – Ten rok będzie dla naszej grupy roboczej bardzo wymagający. Komisja Europejska pracuje teraz na przeglądem polityki promocji. Mimo, że jest ona finansowana w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i ma służyć poprawie konkurencyjności europejskich rolników to widać wyraźny wpływ innych dyrekcji generalnych na prace prowadzone przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inni Komisarze chcą realizować swoje cele zapisane w Zielonym Ładzie starając się wykorzystać w jak największym stopniu WPR. Już w rocznym planie prac na 2021 r. nastąpiło znaczne przesunięcia środków na promocję rolnictwa ekologicznego kosztem innych rodzajów produkcji rolnej. Zmiany w polityce promocji wprowadzono mimo tego, że reforma nie została jeszcze omówiona i przyjęta przez Parlament i Radę. A to budzi wątpliwości co do podstawy prawnej. Ten przypadek pokazuje też, że większa aktywność krajów członkowskich oraz parlamentarzystów w procesie kształtowania polityki promocji będzie kluczowa- powiedział Jerzy Wierzbicki ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Komisja Europejska pracując nad przeglądem polityki promocji rozważa trzy opcje zmian. Pierwszy wariant to utrzymanie obecnej formuły, czyli wypracowywanie co roku planu prac podczas, którego Komisja Europejska we współpracy z krajami członkowskimi będzie określała priorytety działań promocyjnych. W drugim wariancie Bruksela zastanawia się nad rozdzieleniem działań promocyjnych wewnątrz Unii Europejskiej oraz poza nią. Oznacza to także rozdzielenie budżetu oraz stosowanie innych kryteriów podziału pieniędzy. I wreszcie trzeci wariant prowadzi do wykluczenia niektórych produktów rolnych i niesie realne ryzyko całkowitego wykluczenie mięsa i wina z promocji, a potem kolejnych produktów pochodzenia zwierzęcego. – Copa-Cogeca i my całkowicie popieramy pierwszą opcję. Dwa ostatnie warianty odrzucamy jako obarczone niepotrzebnym ryzykiem wypaczenia celów polityki promocji jako instrumentu WPR. Uważamy że pomysły, aby eliminować mięso czy inne produkty rolne z polityki promocji są nieuzasadnione. Celem polityki promocji produktów rolnych jest bowiem poprawa konkurencyjności europejskiego rolnictwa. I ten cel jest nadrzędny i wokół tego celu ta polityka może się ewentualnie zmieniać. Dbanie o dietę i szeroko o zdrowy styl życia powinno być finansowane z innych źródeł. To niezrozumiała próba przekierowania pieniędzy z WPR na realizację innych celów wyznaczanych w ramach innych polityk, która budzi wątpliwości czy nie wykracza poza podstawy prawne – mówi Jerzy Wierzbicki ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

W tym duchu utrzymany jest także Europejski Plan Walki z Rakiem (Europe’s Beating Cancer Plan), który zestawił szkodliwość spożywania mięsa i wina z paleniem tytoniu (sic!). Jest to kolejna próba wykluczenia z promocji tych produktów, po tym jak nieudała się pierwsza próba wyeliminowania mięsa z promocji w ramach strategii „Od pola do stołu” – Istnieje presja na stygmatyzowanie mięsa. Niestety przekłada się to na decyzje polityczne i na próby zmiany prawa, których celem jest odcięcie sektora mięsa z finansowania. Obawiamy się, że zmiany w polityce promocji są tylko początkiem niekorzystnych zmian. Za nimi niestety mogą pójść kolejne ograniczenia w finansowaniu wsparcia dla produkcji zwierzęcej i dlatego obrona interesów europejskich rolników w trakcie prac nad polityką promocji jest tak ważna uwzględniając szerszy kontekst – podsumowuje Jerzy Wierzbicki.

Unię Europejską czeka także praca nad doprecyzowaniem, co rozumie przez zrównoważone rolnictwo. Jakie praktyki będą uznane za zrównoważone i mogą być promowane. Zdaniem polskich organizacji skupionych w Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych te praktyki powinny uwzględniać rzeczywistość ekonomiczną farmerów i nie mogą podcinać opłacalności produkcji. Polityka promocyjna, zwiększająca jednocześnie konkurencyjność rolnictwa UE, będzie ważnym narzędziem wzmacniania zrównoważonego rozwoju, ale należy uwzględnić wszystkie produkty i wszystkie zrównoważone praktyki rolnicze (nie tylko ekologiczne). 

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.