GRUPA ROBOCZA „ROLNICTWO EKOLOGICZNE”

Warszawa 24.05.2022

12 maja 2022 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej „Rolnictwo Ekologiczne” Copa Cogeca, na którym Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych reprezentował Adam Drosio.  

Problem z paszami

Podczas spotkania omówiono sytuację rynkową Unii Europejskiej. Obecnie wiele państw członkowskich boryka się z trudnościami w zaopatrzeniu gospodarstw prowadzących hodowlę zwierząt w pasze, dlatego część z nich wnioskowała  o zezwolenie stosowania pasz konwencjonalnych do 5% w żywieniu zwierząt. Chodzi tutaj przede wszystkim o pasze białkowe, które obecnie jest trudno zastąpić własnymi komponentami by zoptymalizować dawki pokarmowe zwierząt. Rozważano propozycje wykorzystania suszu z lucerny i innych roślin motylkowych drobnonasiennych oraz nasion roślin strączkowych grubonasiennych. Uczestnicy spotkania zauważyli, że potencjał produkcyjny pasz, w tym pasz białkowych w gospodarstwach ekologicznych, nie jest wykorzystany. – Należy wesprzeć uprawy paszowe z uwzględnieniem upraw roślin motylkowych również w gospodarstwach nie prowadzących hodowli zwierząt. Należy również wspierać uprawę mieszanek roślin oraz poplonów i międzyplonów, w celu zwiększenia bazy paszowej gospodarstw ekologicznych i uaktywnić rynek paszy ekologicznej na rynku UE – powiedział po spotkaniu polski ekspert FBZPR Adam Drosio. 

Ponadto jest gorąca potrzeba realizacji projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych z udziałem producentów w celu intensyfikacji upraw roślin motylkowych w gospodarstwach ekologicznych. Taka sytuacja wynika ze stanu wojny na Ukrainie i trudnościami w prowadzeniu wymiany handlowej. Dlatego należy zastosować narzędzia, które mogą być wdrożone jak najszybciej.

Owady jako alternatywa

Prowadzono również dyskusję nad możliwościami zaspokojenia pasz białkowych również z hodowli owadów jako pasz alternatywnych. – Jednak wykorzystanie owadów jako pasz białkowych nastręcza szereg trudności i ryzyk. Podstawowym ryzykiem może być przenoszenie patogenów bakteryjnych i wirusowych wraz z paszą pochodzącą z owadów, dlatego też temat ten należy dokładnie zweryfikować i ocenić istniejące zagrożenia – skomentował Adam Drosio.

Dyrektywa emisji przemysłowych

Kolejną kwestią omawianą na spotkaniu była dyrektywa dotycząca emisji przemysłowej gazów cieplarnianych. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że dyrektywa będzie dotyczyła w takim samym zakresie gospodarstwa ekologiczne jak i konwencjonalne.

Jednakże istotną kwestią w gospodarstwach ekologicznych jest uzyskanie zamkniętego obiegu dwutlenku węgla w ekosystemie rolniczym i maksymalne zwiększanie poziomu próchnicy w glebie by łagodzić skutki niekorzystnych zmian klimatu na produkcje.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.