GRUPA ROBOCZA „DOBROSTAN ZWIERZĄT”

Warszawa 06.04.2023

W dniu 27.03.2023 r. Adam Drosio ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych wziął udział w posiedzeniu grupy roboczej „Zdrowie i Dobrostan Zwierząt” Copa-Cogeca.

Podczas posiedzenia omówiono kwestię trwającego właśnie przeglądu unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Podstawą weryfikacji są opinie naukowe ekspertów Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Opinie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności są kluczowe dla podejmowanych decyzji przez Komisję Europejską. Należy jednak wesprzeć naukowców EFSA dorobkiem jednostek naukowych i badawczych z poszczególnych krajów członkowskich na co dzień zajmujących się hodowlą i dobrostanem zwierząt, gdyż występują istotne różnice w specyfikacji metod hodowli zwierząt, uwarunkowane różnicami klimatycznymi i strukturalnymi rolnictwa oraz dziedzictwem kulturowym regionów UE. Pozwoli to na uzyskanie pełniejszego obrazu aktualnej sytuacji, by Komisja Europejska mogła przygotować nowe przepisy na podstawie rzetelnych dowodów naukowych i najlepszych praktyk – powiedział uczestnik posiedzenia Adam Drosio.

Należy również zwrócić uwagę by zakres weryfikowanych przepisów przez EFSA nie dotyczył tylko aspektów dobrostanu zwierząt ale również dobrostanu producentów i konsumentów. Większość proponowanych zmian przepisów ma wpływ również na ich sytuację socjo-ekonomiczną. W wielu aspektach wydaje się to być pomijane, a proponowane rozwiązania mogą się wzajemnie wykluczać i negatywnie wpływać na bioróżnorodność i środowisko naturalne.

Podstawowym tego przykładem jest inicjatywa zakazu chowu klatkowego, inicjatywa zakazu transportu żywych zwierząt oraz inicjatywa likwidacji możliwości utrzymywania bydła w systemie uwięziowym. Ich przyjęcie, spowoduje, że produkcja w Unii Europejskiej będzie nieopłacalna i zastąpi ją żywność z krajów trzecich, w których nie obowiązują tak wyśrubowane przepisy dobrostanowe, a konsumenci zostaną pozbawieni prawa wyboru.

Uczestnicy posiedzeniu grupy roboczej „Zdrowie i Dobrostan Zwierząt” Copa-Cogeca opowiedzieli się także przeciwko propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej ograniczenia finansowania krajowych programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. – Programy są stosowane obecnie w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń i grypy ptaków. W przypadku ASF, wirus w dalszym ciągu utrzymuje się w środowisku naturalnym jak również pojawiają się nowe przypadki w hodowli trzody chlewnej. Wyhamowała jedynie jego dynamika rozprzestrzeniania się. Ponadto zredukowana populacja dzików przez wirusa i odstrzał sanitarny odbudowuje się kumulując ryzyko ponownego wzrostu dynamiki rozprzestrzeniania się wirusa ASF, który powoduje duże straty w hodowli trzody chlewnej oraz w budżetach producentów. W przypadku grypy ptaków sytuacja niestety pomimo podejmowanych działań ma charakter rozwojowy, gdyż dotychczas występowanie wirusa nasilało się w miesiącach zimowych a w okresach letnich wygasało. Rok 2022 pokazał jednak że wirus również utrzymuje się w środowisku naturalnym jak również pojawia w hodowlach drobiu również w miesiącach letnich. Świadczy to o niewystarczających i/lub niewłaściwych metodach zwalczania wymienionych chorób zakaźnych. Widzimy raczej potrzebę zwiększenia wydatków i działań na zwalczanie chorób zakaźnych oraz inwestycje w bioasekurację – dodał Adam Drosio ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

KE proponuje szczepienia drobiu przeciwko grypie ptaków i stosowania podwyższonej kontroli gospodarstw stosujących szczepionki w hodowli drobiu, tak aby partnerzy handlowi mieli jasność realizacji produkcji zgodnie ze standardami.

Zgromadzeni na spotkaniu grupy roboczej „Zdrowie i Dobrostan Zwierząt” Copa-Cogeca eksperci wyrazili swoje wątpliwości co do słuszności tych działań, gdyż wielu importerów z krajów trzecich nie jest zainteresowanych produktami od drobiu poddawanemu szczepieniom przeciwko grypie ptaków. Jednocześnie może to doprowadzić do istotnej redukcji produkcji drobiu w krajach członkowskich szczególnie w małych gospodarstwach. Taka sytuacja miała miejsce w Polsce w przypadku wdrożenia podwyższonych standardów bioasekuracji w gospodarstwach zajmujących się hodowlą trzody chlewnej, gdzie zaobserwowano zmniejszenie ilości gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej o 30%, w szczególności małych rodzinnych gospodarstw.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego