Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

O nas

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych działa w oparciu o ustawę o organizacjach społeczno – zawodowych rolników z 8 października 1982 roku.

Federacja została utworzona w 1991 roku, ale w strukturach nieformalnych – pod nazwą Społeczna Rada Konsultacyjna Krajowych Związków Rolniczych Zrzeszeń Branżowych – działa już od 1982 roku.

AKTUALNIE FEDERACJA ZRZESZA 27 WIODĄCYCH ZWIĄZKÓW BRANŻOWYCH:

 • Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”
 • Polski Związek Hodowców Koni
 • Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
 • Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
 • Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI
 • Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu
 • Polski Związek Pszczelarski
 • Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych
 • Krajową Federację Producentów Zbóż
 • Polski Związek Producentów Kukurydzy
 • Krajowy Związek Plantatorów Tytoniu
 • Polski Związek Producentów Chmielu
 • Polski Związek Ogrodniczy
 • Krajowy Związek Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw
 • Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych
 • Związek Producentów Nasion Ogrodniczych i Materiału Szkółkarskiego
 • Związek Gorzelni Polskich
 • Polski Związek Hodowców i Producentów Gęsi
 • Związek Polskich Plantatorów Chmielu
 • Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu
 • Związek Plantatorów Tytoniu w Krasnymstawie
 • Związek Producentów Ryb
 • Związek Polskie Mięso
 • Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych
 • Stowarzyszenie Polski Ziemniak
 • Polski Związek Zrzeszeń Leśnych
 • Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek

 

Jak wynika z nazw organizacji członkowskich obejmują one podstawowe sektory w rolnictwie. Rolnicze związki branżowe mają demokratycznie ukształtowane struktury. Organizacje te zrzeszają plantatorów, hodowców i producentów specjalizujących się w poszczególnych branżach.

Zgodnie ze statutem celem Federacji jest:

  • obrona suwerenności i wzmocnienie prestiżu rolniczych związków branżowych, szczególnie w zakresie ich merytorycznej odpowiedzialności za rozwój poszczególnych branż,
  • współudział w kształtowaniu polityki rolnej,
  • działanie na rzecz rozwijania i stabilizacji produkcji w gospodarstwach specjalistycznych,
  • reprezentowanie i obrona wspólnych interesów zrzeszonych członków wobec organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i jednostek gospodarczych,
  • prowadzenie współpracy z zagranicą,
  • dążenie do zapewnienia polskim producentom rolnym niezbędnej konkurencyjności na europejskich i światowych rynkach,
  • działanie na rzecz integracji polskich organizacji rolniczych,
  • zapewnienie członkom bieżącej informacji w sprawach organizacyjnych i merytorycznych,
  • udzielanie pomocy organizacjom członkowskim w realizacji ich zadań statutowych,
  • realizowanie zadań określonych przez organy Federacji.


Należy podkreślić, iż w myśl statutu Federacja nie można ingerować w wewnętrzne sprawy związków będących jej członkami ani też bez zgody zainteresowanego związku podejmować tematów ściśle branżowych będących w jego gestii.

Federacja realizuje swoje cele miedzy innymi poprzez:

  • współdziałanie z Parlamentem, Rządem, a w szczególności z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ścisłą współpracę z rolniczymi organizacjami społeczno – zawodowymi, spółdzielczymi i samorządowymi,
  • delegowanie swoich ekspertów do organów przedstawicielskich i doradczych administracji rządowej i organów samorządowych,
  • inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących rolnictwa i producentów,
  • dążenie do odbudowy i instytucjonalizacji powiązań produkcyjnych i handlowych pomiędzy producentami a zakładami przetwórstwa rolno – spożywczego, giełdami i rynkami hurtowymi oraz innymi strukturami rynkowymi.


Dane kontaktowe:
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
(Gmach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
Telefon/Fax: 22 623 24 13
e-mail:biuro@fbzpr.org.pl
e-mail:fbzpr@wp.pl

Numer KRS: 0000209318

NIP: 525 – 19 – 68 – 233

Rachunek bankowy Federacji:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Numer konta:
PL 05 2030 0045 1110 0000 0261 8530