DEBATA W KANGAROO GROUPE

Warszawa, 27.10.2021.

Kangaroo Groupe zorganizowało debatę pt:”Akceptacja przez konsumentów nowych technologii w rolnictwie. Jak dbać o zdrowie zwierząt i dobrobyt w nowej polityce rolnej UE?”. W spotkaniu wziął udział Adam Drosio ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i wiceprzewodniczący grupy roboczej „Zdrowie i dobrostan zwierząt” Copa i Cogeca.

Podczas dyskusji polski ekspert zauważył, że unijne organizacje rolnicze z zadowoleniem przyjęły inicjatywę strategii „Od pola do stołu”, która zakłada m.in. całościowy przegląd przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt opartych na solidnych podstawach naukowych. – Niemniej jednak zawsze przypominamy kwestie, które zwykle są zapominane. Po pierwsze unijne normy dotyczące dobrostanu zwierząt należą do najwyższych na świecie. Po drugie, europejscy rolnicy należą do światowych liderów, jeśli chodzi o zaopatrzenie w przystępnej cenowo i zrównoważonej żywności, a tym samym przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy dla milionów Europejczyków – mówił podczas debaty Adam Drosio.

Ekspert FBZPR podkreślił, że jednym z największych wyzwań jakie stoją obecnie przed unijnymi rolnikami jest zaangażowanie się w produkcję zrównoważonej, niedrogiej żywności biorąc pod uwagę skutki zmian klimatu, utraty bioróżnorodności i wyczerpywania się zasobów naturalnych. Nie można także zapominać o wymaganiach konsumentów, którzy chcą poprawy dobrostanu zwierząt, co oznacza potrzebę zmiany sposobu hodowli. – Jednak przede wszystkim Copa-Cogeca uważa, że ​​głównym celem powinno pozostać egzekwowanie istniejących już przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt we wszystkich państwach członkowskich, przy odpowiednich kontrolach przeprowadzanych przez instytucje urzędowej kontroli żywności. Jednocześnie nadal potrzebne są kolejne uproszczenia we wszystkich przepisach dotyczących dobrostanu zwierząt, tak aby w przyszłości można zapewnić, że będą one w pełni i właściwie wdrażane we wszystkich państwach członkowskich – mówił Adam Drosio.

Zdaniem Copa-Cogeca, w tworzeniu nowych zasad i norm prawnych dotyczących dobrostanu zwierząt cały czas zasadniczą rolę powinien odgrywać Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), która bazuje na holistycznym podejściu i wiedzy naukowej. Przy tworzeniu takich zmian w przyszłości należy także brać pod uwagę wszystkie trzy filary zrównoważonego rozwoju (społeczny, gospodarczy, środowiskowy). – Z drugiej strony musimy mieć świadomość, że wprowadzanie nowych wymogów dobrostanu w gospodarstwach, niezależnie od gatunku, oznacza dla rolnika konieczność poczynienia znacznych inwestycji. Niestety w większości przypadków koszty te nie są odzyskiwane przy sprzedaży produktów na rynku. W związku z tym z zadowoleniem przyjmujemy uznanie potrzeby zapewnienia konsumentom odpowiednich informacji na ten temat. Oczywiście zakładamy, że konsumenci będą skłonni płacić więcej za przyjazne dobrostanowi produkty, jeśli będą dobrze poinformowani o dobrostanie zwierząt. Uważamy jednak, że aby to osiągnąć, Komisja Europejska powinna zwiększać świadomość konsumentów na temat już istniejących wysokich standardów dobrostanu zwierząt i wymagań jakie są spełniane przez europejskich rolników na co dzień, niezależnie od systemu produkcji. Pomogłoby to europejskim konsumentom zrozumieć niektóre powody, dla których produkty pochodzące z UE są droższe niż produkty importowane z niektórych krajów trzecich – kontynuował Adam Drosio.

Oczywiście już teraz niektórzy konsumenci mogą płacić więcej za produkty odzwierzęce wytwarzane w dobrowolnych systemach zapewniających wyższą jakość. Niestety nie ma dowodów na to, że premia uzyskiwana z tej sprzedaży trafia do rolników, aby zapewnić im zwrot poniesionych kosztów inwestycyjnych oraz większą konkurencyjność.

Podsumowując, chciałbym tylko przypomnieć uczestnikom dzisiejszej debaty, że obecne unijne standardy, bezpieczeństwo i jakość żywności wytwarzanej w gospodarstwach rolnych są już na wysokim poziomie, a rolnicy z Unii Europejskiej są przygotowani aby pójść o krok dalej i nadal  podnosić te standardy, jeśli zostaną spełnione określone warunki – mówił Adam Drosio.

Kangaroo Groupe to zlokalizowane w Brukseli stowarzyszenie, którego celem jest wzmacnianie jedności europejskiej wokół realizacji konkretnych wspólnych projektów. Stowarzyszenie powstało w 1979 roku jako nieformalne zgromadzenie członków instytucji europejskich z różnych krajów i ugrupowań politycznych zainteresowanych przełamywaniem barier między państwami członkowskimi. Kangur został wybrany na nazwę grupy ze względu na jego zdolność do wykonywania dużych skoków.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.