Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Krajowy Związek Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw

Podstawą prawną działalności Krajowego Związku Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw jest Ustawa z dnia 8 października 1982 roku o społeczno – zawodowych organizacjach rolników /Dz. U. nr 32 poz. 217/ oraz Statut.
Krajowe struktury powołano w 1962 roku pod nazwą „krajowa Rada Plantatorów Owoców i Warzyw przy Zjednoczeniu Przemysłu Owocowo – Warzywnego”, a założycielami były „koła plantatorów owoców i warzyw” utworzone w latach 50-tych ubiegłego wieku przez rolników plantatorów kontraktujących owoce i warzywa dla ówczesnych zakładów przetwórczych.

Rozwój przemysłu powodował zwiększenie konieczności przyspieszenia rozwoju produkcji potrzebnych surowców. Podjęto wówczas ścisła współpracę na tym odcinku z wymienionymi organizacjami plantatorów, co znacząco przyśpieszyło rozwój produkcji owoców i warzyw. Wspomniane wyżej koła plantatorów działały przy wszystkich zakładach zgrupowan6ych z Zjednoczeniu Przemysłu Owocowo – Warzywnego. Działalność kół plantatorów była koordynowana przez Krajową Radę – powołana przez wymienione Koła.

Powyższa struktura istniała do chwili ukazania się ustawy z 8.X.1982 r., co uregulowało ostatecznie sytuację prawną organizacji rolniczych. W oparciu o wymienioną ustawę dotychczasowe koła plantatorów przyjęły nazwę „zrzeszeń plantatorów owoców i warzyw”. Zachowane zostały wszystkie formy i struktury działania organizacji, które wypracowano w toku wieloletniej współpracy z przemysłem owocowo warzywnym. Została stworzona głęboka więź zakładów przetwórczych z organizacjami plantatorskimi, a produkcję surowców traktowano zawsze jako pierwszy etap produkcji w zakładzie. Poziom produkcji jaki został osiągnięty w bazach surowcowych pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku pozwalał zabezpieczyć potrzeby surowcowe niemal w pełni.

Zmiany własnościowe przemysłu zaistniałe od 1990 roku zasadniczo zmieniły dotychczasowy obraz przemysłu i jego zaplecza surowcowego, bowiem większość przedsiębiorstw odstąpiła od organizowania produkcji owoców i warzyw, co spowodowało znaczne ograniczenie współpracy z plantatorami i ich organizacjami. Nastąpiła niemal pełna destabilizacja produkcji i rynku owoców i warzyw.

Uporządkowanie powyższej sytuacji może nastąpić tylko poprzez realizację wymogów określonych w prawie Unii Europejskiej i przepisach polskich, a zwłaszcza Ustawę z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw – Dz. U. z dnia 29.XII.2003 r.

Wyżej wymienione akty prawne stanowią, że organizatorami produkcji i rynku rolnego są w UE organizacje rolnicze. Stanowią one również o formach i zasadach działania.

Mając powyższe na uwadze kilka zrzeszeń – członków n/Związku podjęło się realizacji powyższych zadań, spełniając wcześniej ustawowe wymogi prawne i organizacyjne.

Dalszy rozwój wyżej wymienionych form organizacji produkcji owoców i warzyw dla potrzeb przemysłu jest uzależniony w dużym stopniu od jego potrzeb oraz akceptacji tej formy zaopatrzenia w surowce i spełnienia warunków określonych w stosownych aktach prawnych UE i prawa polskiego.

Prezes Zarządu:
Stanisław Olęcki

Pełnomocnik Rady, Dyrektor:
Władysław Kowalczyk

Dane kontaktowe:
ul. Blich 10
99-400 Łowicz
tel. 604 986 321