Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Aktualności:

Zapytanie ofertowe nr 2/2019

29-04-2019

Zapytanie ofertowe nr 2/2019 w sprawie zamówienia realizacji kampanii promocyjno - edukacyjnej „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz” – edycja II

TRYB ZAMÓWIENIA

Konkurencyjna procedura wyboru wykonawcy.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i dostawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz.459 z późn. zmianami) oraz niniejszego zapytania ofertowego i nie podlega procedurom wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania: