Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Deklaracja członkowska


                                                                                ..........................., dnia .....................      

...................................

/pieczątka Związku/

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSTWA

w Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych

 

  .......................................................................................................

/nazwa Związku podpisującego deklarację/

działając w oparciu o
........................................................................................................

/podać decyzję upoważnionych organów/

oraz

........................................................................................................

/akt prawny regulujący status Związku/

 

deklaruje co następuje:

  1. Wnioskuje do Prezydium Rady Federacji Branżowych Związków Producentów
    Rolnych o przyjęcie na członka Federacji.
  1. Upoważnia swego przedstawiciela /swych przedstawicieli/: ................................

      ............................................................................. do udziału w pracach 

      Federacji, podpisania stosownych dokumentów, wymaganych  prawem  oraz  podjęcia

      zobowiązań finansowych dotyczących składki członkowskiej. 

3.      Zobowiązuje się do:

a)      przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych,

b)     ponoszenia kosztów działalności Federacji oraz wykonywanych na swą rzecz świadczeń, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia.

 

 

..............................................

/pieczątki i podpisy osób
uprawnionych do podpisania deklaracji/


ściągnij i wydrukuj deklarację